Regulamin sklepu internetowego diamentowamozaika.com

Warunki świadczenia usług:

SPRZEDAWCA

YOURHOBBY LTD
71-75 Shelton Street, London
Greater London WC2H 9JQ 
UNITED KINGDOM
mozaikadiamentowa@gmail.com

Company Number - 13322608

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE YOURHOBBY LTD ORAZ POUCZENIE DOTYCZĄCE PRAWA DO ODSTĄPIENIA:

 

§1 Informacje ogólne
 1. Spółka YOURHOBBY LTD prowadzi pod adresem internetowym www.diamentowamozaika.com sklep internetowy oferujący obrazy i aksesorja. YOURHOBBY LTD będąca właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.
 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy YOURHOBBY LTD a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym YOURHOBBY LTD. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między YOURHOBBY LTD oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez YOURHOBBY LTD.
 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.
§2 Rejestracja użytkowników
 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie założenia konta klienta (np. podczas zakupu towaru). Klient nie ma prawa żądać dostępu do naszego systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rezerwacji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich ani innych praw imiennych lub markowych lub po prostu nie powinna naruszać norm dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
 2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz polityki prywatności rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. Wpis można anulować w każdej chwili.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w wersji online w sekcji "Konto klienta".
§3 Zawarcie umowy
 1. Przedstawione przez YOURHOBBY LTD w Internecie lub innych mediach obrazy, druki na płótnie, plakaty lub fotografie oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez YOURHOBBY LTD formularze zamówień online.
 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności malowane lub drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie. W przypadku obrazów klient otrzymuje ręcznie malowaną i zgodną z oryginałem kopię wskazanego motywu. W przypadku druków na płótnie klient otrzymuje zgodny z oryginałem druk wskazanego motywu na wybranym przez klienta tle. Nie wszystkie motywy są dostępne jako ręcznie malowane obrazy. Motywy te zostały oznaczone w systemie, wybór opcji ręcznie malowanych obrazów nie jest zatem możliwy.
 3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 4. Obrazy malowane ręcznie są z reguły wykonywane farbami akrylowymi lub z plastikowymi diamencikami.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą wysłania przez sklep potwierdzenia w postaci automatycznej wiadomości e-mail, zawierającej podsumowanie zamówienia.
 6. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez YOURHOBBY LTD. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.diamentowamozaika.com.
 7. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.
 8. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych YOURHOBBY LTD wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.
 9. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
§4 Płatność
 1. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty. Zamówienie można opłacić kartą płatniczą (Visa, Mastercard), poprzez systemy płatności takie jak: PayU i PayPal albo dokonać wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto. Kwota płatności pobierana jest w chwili wysłania zamówienia.
 2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.
 4. YOURHOBBY LTD zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 5. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.
§5 Dostawa
 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, YOURHOBBY LTD zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sklep pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.diamentowamozaika.com.
 6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.
 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.
 8. Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.
§6 Szkody powstałe w trakcie transportu
 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową, faksem lub pocztą z YOURHOBBY LTD.
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować YOURHOBBY LTD.
 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.
§7 Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

YOURHOBBY LTD udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: YOURHOBBY LTD stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.diamentowamozaika.com, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Prawo do odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo na reklamacje i odstąpienie od umowy w terminie 30 dni w sytuacji gdy jakość, typ albo rozmiar produktu nie będzie zgadzać się z zamówieniem. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Diamentowa Mozaika
YOURHOBBY LTD
71-75 Shelton Street, London
Greater London WC2H 9JQ 
UNITED KINGDOM
mozaikadiamentowa@gmail.com


Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Ograniczenie prawa do odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Dodatkowe informacje
■ Obrazy wykonane są ręcznie i pod zamówienie.
■ Wszystkie kolory, które możecie zobaczyć na aukcji, są prawdziwe. Zawsze staramy się, aby zapewnić ten sam produkt który widoczny na obrazach. Proszę zwrócić uwagę, że ze względu na różnice w monitorach czasami kolory mogą się różnić.
■ W przypadku nieprawidłowego wskazania rodzaju produktu w zamówieniu lub błędnego doboru rozmiaru, NIE MOŻNA WYMIENIĆ ani ZWRÓCIĆ. Proszę pamiętać, że nie jestem odpowiedzialny za wybrany niewłaściwy rozmiar, rodzaj i proszę być ostrożnym. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami .
Przedmioty wykonywane na zamówienie (przepis z ustawy).
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 

2. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 
3.Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Diamentowa Mozaika
YOURHOBBY LTD
71-75 Shelton Street, London
Greater London WC2H 9JQ 
UNITED KINGDOM
mozaikadiamentowa@gmail.com
 
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
Data zamówienia (*)/odbioru (*)
Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data 
 
  §9 Rękojmia
  1. YOURHOBBY LTD zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar bez wad.
  2. W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych w naszym sklepie internetowym YOURHOBBY LTD ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, regulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
  3. Okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia, w którym klient otrzymał dany produkt. W przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.
  4. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej błędnej dostawy lub wad towaru telefonicznie lub pisemnie: e-mailem, faksem lub pocztą tradycyjną. W niektórych przypadkach klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
  5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia ich złożenia.
  6. YOURHOBBY LTD nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku produktów oferowanych przez YOURHOBBY LTD w sklepie internetowym nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również nieznaczne odstępstwa dotyczące formatu nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak ustawowego prawa klienta do odstąpienia od umowy.
  7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec YOURHOBBY LTD.
  §10 Zastrzeżenie własności
  1. Dostarczony towar pozostaje własnością YOURHOBBY LTD do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
  2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością YOURHOBBY LTD, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.
  3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością YOURHOBBY LTD przez osoby trzecie.
  4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą YOURHOBBY LTD.
  5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru spółce YOURHOBBY LTD. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.
  §11 Odstąpienie
  1. YOURHOBBY LTD ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań YOURHOBBY LTD nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
  2. Niezależnie od roszczeń YOURHOBBY LTD o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.
  §12 Prawa autorskie
  1. Sprzedawane przez YOURHOBBY LTD produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów YOURHOBBY LTD.
  2. Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła należy podać dane artysty (autora/autorki).
  3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie YOURHOBBY LTD, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
  4. YOURHOBBY LTD zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.
  5. Jeżeli udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła, dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.
  6. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą YOURHOBBY LTD wraz z podaniem nazwy firmy diamentowamozaika.com.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)..
  §13 Polubowne rozwiązywanie sporów
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres mailowy sprzedawcy: mozaikadiamentowa@gmail.com.
  §14 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.